พันธกิจ
  1. สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งบัณฑิตศึกษา
  2. พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

CONTACT

สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ
หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทร .054-237399 ต่อ 7003
อีเมล์ bundit_lpru@hotmail.com
Copy Right 2017 http://www.grad.lpru.ac.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

จำนวนผู้เข้าชม

LINK