วิสัยทัศน์

     สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา เป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทำหน้าที่ให้บริการด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ ภายใต้การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตรงต่อความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

CONTACT

สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ
หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทร .054-237399 ต่อ 7003
อีเมล์ bundit_lpru@hotmail.com
Copy Right 2017 http://www.grad.lpru.ac.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

จำนวนผู้เข้าชม

LINK