Update:2017-07-18 07:34:15ชม:(754)ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


( 3 กันยายน 2559 ) เวลา 9.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโอฬารรมณ์ อาคารโอฬารโรจน์หริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชนก ทองลาด หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฯภายหลังพิธีเปิดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติบรรยายพิเศษ 

สำหรับการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏลำปาง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ความเป็นบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่สรรค์สร้างการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง), เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นการตระหนังถึงความสามารถว่าไม่เพียงแต่เป็นสถานศึกษาอย่างเดียว แต่เป็นแหล่งสร้างโอกาสสร้างสรรค์นักศึกษาให้เจริญงอกงามในทุกด้าน 

ทั้งนี้มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 90 คน เข้ารับการปฐมนิเทศฯ แบ่งเป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, สูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย, สูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน, หลักสูตรบัญชี มหาบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร และพัฒนาประชาคมเมือง และชนบท, และหลักสูตรบัญชีที่เน้อระดับปริญญาตรีควบโท 5 ปี 

ภาพ/ข่าว : นเรศ บัวลวย / จตุพร โปธาคำ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-9-7
โดย: grad_01

CONTACT

สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ
หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โทร .054-237399 ต่อ 7003
อีเมล์ bundit_lpru@hotmail.com
Copy Right 2017 http://www.grad.lpru.ac.th, All Rights Reserved. Designed by www.lp4uwebdesign.com

SOCIAL

จำนวนผู้เข้าชม

LINK