กลับสู่หน้าหลัก
Office  of  Graduate  Studies    (http://www.grad.lpru.ac.th)
--------------------------------------------------------------------------------
Copyright ? 2000-2005, LPRU. All Rights Reserved.
Website contact : webmaster@grad.lpru.ac.th
คู่มือนักศึกษา

คู่มือวิทยานิพนธ์
       
 
บัณฑิตศึกษา

       - วิสัยทัศน์  ปรัชญา          

       - โครงสร้างบัณฑิตฯ

       - บุคลากรดำเนินงาน   

       - ข้อมูลพื้นฐาน 
 
       - คู่มือนักศึกษา

       - วิทยานิพนธ์ งานวิจัย  

       - สาส์นจากอธิการบดี
 
       - ข่าว  สารบัณฑิต   

       - ที่ตั้งสำนักงาน
                  เข้าสู่มหาวิทยาลัย  
คำนำ

การทำวิทยานิพนธ์
      ความหมายและความสำคัญของวิทยานิพนธ์
      องค์ประกอบของวิทยานิพนธ์        

ขั้นตอนการลงทะเบียนและการทำวิทยานิพนธ์
      การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
      การดำเนินการทำวิทยานิพนธ์        
      การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์        
           ขั้นตอนการขอสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
           ขั้นตอนหลังการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์

ส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์        
      ส่วนประกอบตอนต้น        
      ส่วนประกอบเนื้อหาของวิทยานิพนธ์                
      ส่วนประกอบตอนท้าย        

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
      การอ้างอิงจากบทความและหนังสือ
      การอ้างอิงจากแหล่งอื่นๆ

การพิมพ์วิทยานิพนธ์        

ภาคผนวก
      ภาคผนวก ก. (ตัวอย่างการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ฉบับย่อ) ส่วนที่ 1  2
      ภาคผนวก ข. (เทคนิควิธีการจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์)
          เทคนิคการตั้งค่าหน้ากระดาษ
          เทคนิคการย่อหน้า
          เทคนิคการจัดหน้าแรกของแต่ละบท
          เทคนิคการแทรกเลขหน้า
          เทคนิคการจัดทำตารางในส่วนสารบัญ  บัญชีตาราง อื่น ๆ
          เทคนิคการจัดทำตารางที่ ในบทที่  4
          เทคนิคการจัดข้อความในส่วนต่าง ๆ ชิดขอบขวา
          ตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  Krejcie & Morgan
          ตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Darwin  Hendel
          ตารางการกำหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane
          ตารางเลขสุ่ม