Home  |     
ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและการสอบ
แผนภูมิขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระและการสอบ
  การลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ผู้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
การเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ

การสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination)

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ
 แนวปฏิบัติต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
คำแนะนำสำหรับผู้เขียนในการเตรียมต้นฉบับ
Download Full Pdf & Full DocumentTemplete


 

     แผนภูมิขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระและการสอบ
       
 
Lampang Rajabhat University