Home  |      
ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและการสอบ
แผนภูมิขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระและการสอบ
  การลงทะเบียนทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ 
อาจารย์ผู้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
การเปลี่ยนแปลงโครงร่างวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ

การสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination)

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ
 แนวปฏิบัติต่างๆ ระดับบัณฑิตศึกษา
คำแนะนำสำหรับผู้เขียนในการเตรียมต้นฉบับ

Download Full Pdf & Full DocumentTemplete
 

ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและการสอบ
ในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและการสอบ ให้นักศึกษาดำเนินตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2. นักศึกษาเสนอชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
3. แต่ละสาขาวิชาพิจารณาความถูกต้องเหมาะสม และรวบรวม โครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระดังกล่าว เสนอต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา
4. สำนักงานบัณฑิตศึกษา นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย เพื่อ พิจารณากลั่นกรอง
(ในกรณีที่โครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระไม่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยฯ  โครงร่างดังกล่าวจะถูกส่งกลับให้สาขาวิชา เพื่อแจ้งให้นักศึกษาดำเนินการปรับแก้ไข เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสม ก่อนนำเสนอตามขั้นตอนใหม่อีกครั้ง  )  
5.เมื่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยฯให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาสามารถดำเนินการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระกับทางสาขาวิชา และสำนักงานบัณฑิตตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้
6. นักศึกษามีสิทธิ์ขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้เมื่อสาขาวิชาและสำนักงานบัณฑิตศึกษาได้ตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด   ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน สำหรับการทำวิทยานิพนธ์ และไม่น้อยกว่า 45 วัน สำหรับการค้นคว้าอิสระ นับจากวันที่อนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/ การค้นคว้าอิสระ
( ในกรณีที่การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระไม่ผ่าน ให้มีสิทธิสอบได้อีกครั้ง ไม่น้อยกว่า 30 วัน หลังการสอบครั้งแรก)
7. ประธานกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระรายงานผลการสอบต่อสำนักงานบัณฑิตภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์
8. นักศึกษาปรับแก้เนื้อหา ตามมติคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระรวมทั้งจัดพิมพ์รูปเล่มที่ถูกต้องตามระเบียบและรูปแบบที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด เมื่อแล้วเสร็จให้นำส่งสาขาวิชาเพื่อรับรองความถูกต้องและรวบรวมรายชื่อและรูปเล่มต่อสำนักงานบัณฑิตศึกษาภายในระยะเวลา 3 สัปดาห์ หลังจากวันสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระผ่าน
9.สำนักงานบัณฑิตศึกษารวบรวมและนำเสนอรูปเล่มต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาความถูกต้องทั้งหมด เพื่อนำส่งให้อธิการบดีลงนาม
( ในกรณีที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  รูปเล่มดังกล่าวจะถูกส่งกลับไปที่สาขาวิชา เพื่อดำเนินการปรับแก้ ก่อนนำเสนอตามขั้นตอนอีกครั้ง)
10. หลังจากที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ลงนาม ให้นักศึกษาจัดทำรูปเล่มจริง ที่สมบูรณ์( ปกแข็งสีกรมท่า) จำนวน 7 เล่ม พร้อมทั้งข้อมูลทั้งหมดในรูปของ ซีดี จัดส่งที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา เพื่อสำนักงานบัณฑิตศึกษา รวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
11.  คณะกรรมการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษา
12. สำนักงานบัณฑิตศึกษา รวบรวมและนำเสนอต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเสนอการให้ปริญญา
14. สภาวิชาการนำเสนอผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย   สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เพื่ออนุมัติการให้ปริญญา
 
Lampang Rajabhat University