สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  119  ม.9  ถ.ลำปาง-แม่ทะ  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100  โทร. 054-237399 ต่อ 7003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ประกาศ สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

              เนื่องจากวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5 ขอใช้สถานที่สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็น นร.นายสิบตำรวจ  จึงขอแจ้งหยุดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงวันดังกล่าวข่าวการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

หน้าหลัก สนง.บัณฑิตศึกษา

หน้าหลัก มหาวิทยาลัยฯ

หน้าหลักเครือข่ายบัณฑิตศึกษาฯ
         ประกาศ สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี