สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  119  ม.9  ถ.ลำปาง-แม่ทะ  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100 
สายตรง หัวหน้าสำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา 09-7959-8103 (ผศ.ดร.พรชนก) , 09-5691-9333 (วิทยา)
08-1706-4004 (บงกช) ..โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 7002,7003
ภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา2558

เริ่มต้นสัปดาห์แรก 28-19 พ.ค. 59
         สัปดาห์สุดท้าย 3-4 ก.ย. 59
รับสมัครเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 - 24 สิงหาคม 2559