สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  119  ม.9  ถ.ลำปาง-แม่ทะ  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100  โทร. 054-237399 ต่อ 7002,7003
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา2558

  เริ่มต้นสัปดาห์แรก 16-17 ม.ค. 59
          สัปดาห์สุดท้าย 7-8 พ.ค. 59
   สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาและคณะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม E-Thesis  ณ  ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ในวันพุธที่  9  กันยายน  58 ที่ผ่านมา