สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  119  ม.9  ถ.ลำปาง-แม่ทะ  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100  โทร. 054-237399 ต่อ 7003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ประกาศ สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
           สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้ง
ปริญญาโทและปริญญาเอก   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ในวันพฤหัสที่  23  กรกฏาคม  58 หากนักศึกษา
ท่านใดจะเข้าร่วมกรุณาติดต่อประธานสาขาวิชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และส่งบทความวิจัย  ผ่านระบบออนไลน์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2558  สามารถเข้าดูรายละเอียด ได้ที่
                                                http://gs.nsru.ac.th/gnru/index.php?page=index


             
         ประกาศ สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

เรื่อง  ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 
ดาวน์โหลด ใบสมัครสอบคัดเลือก ได้ที่นี่   แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์  พร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด
ยื่นสมัครได้ที่ สนง.บัณฑิตศึกษา ห้อง 0716 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันเวลาราชการ และ หยุดรับสมัคร
ในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด กรุณาตรวจสอบก่อนอีกครั้ง

เรื่อง  ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา57 
เริ่มต้นสัปดาห์แรก 23-24พ.ค.58
สัปดาห์สุดท้าย 15-16ส.ค.58
ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา57 
เริ่มต้นสัปดาห์แรก 23-24พ.ค.58
สัปดาห์สุดท้าย 15-16ส.ค.58
ปัจจุบัน ปฏิทินวิชาการ ตารางเรียน