สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  119  ม.9  ถ.ลำปาง-แม่ทะ  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100  โทร. 054-237399 ต่อ 7003
 
 
           สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาชิญนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ทั้งระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก   เข้าร่วม
นำเสนอผลงานวิจัย   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ใน
วันที่  5 สิงหาคม  57  ซึ่งผู้จัดทำต้องส่งบทความที่ ม.ราชภัฏ
กำแพงเพชร ภายในวันที่ 30มิถุนายน พ.ศ.2557รายละเอียด
สามารถดูจาก เว็ปไซต์ ดังนี้http://www.kpru.ac.th/icsd/
หรือโทรศัพท์ติดต่อโดยตรงที่  055 - 706555 ต่อ 1770


 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ประกาศ สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 
การขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษา ฯ และ กำหนดการรายงานตัว ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  ครั้งที่ 1

กำหนดการขยายเวลารับสมัคร 2557

**** กำหนดการรายงานตัว ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 (เปลี่ยนแปลงจากกำหนดการเดิม)
          -  8.00-9.30 น.    รายงานตัว  ชำระค่าขึ้นทะเบียน  นศ.ใหม่ พร้อมลงทะเบียนเรียน  (ภาคพิเศษ 22,600 บาท)     
          -  9.30-12.00 น.  ปฐมนิเทศนักศึกษา
          -13.00-16.00 น.  อบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ และ การประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
 
         ประกาศ สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

เรื่อง  รับสมัครเข้าศึกษา ฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ภาคพิเศษ)  21 ก.ค. - 10 ส.ค. 57