สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  119  ม.9  ถ.ลำปาง-แม่ทะ  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100  โทร. 054-237399 ต่อ 7003
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ประกาศ สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา
           สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษาเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้ง
ปริญญาโทและปริญญาเอก   ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ในวันพฤหัสที่  23  กรกฏาคม  58 หากนักศึกษา
ท่านใดจะเข้าร่วมกรุณาติดต่อประธานสาขาวิชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และส่งบทความวิจัย  ผ่านระบบออนไลน์ของ
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2558  สามารถเข้าดูรายละเอียด ได้ที่
                                                http://gs.nsru.ac.th/gnru/index.php?page=index


             
         ประกาศ สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

เรื่อง  ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

 
ดาวน์โหลด ใบสมัครสอบคัดเลือก ได้ที่นี่  แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง
สมบูรณ์  พร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนด   ยื่นสมัครได้ที่  สนง.บัณฑิตศึกษา
ห้อง 0716 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันเวลาราชการและ หยุด
รับสมัครในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด กรุณาตรวจ
สอบก่อนอีกครั้ง

การรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 58

ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา57 
เริ่มต้นสัปดาห์แรก 23-24พ.ค.58
สัปดาห์สุดท้าย 15-16ส.ค.58
ภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา57 
เริ่มต้นสัปดาห์แรก 23-24พ.ค.58
สัปดาห์สุดท้าย 15-16ส.ค.58
ปัจจุบัน ปฏิทินวิชาการ ตารางเรียน
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แจ้งกำหนด การซ้อมพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปี 2558 และ
กำหนดการลงทะเบียนรายงานตัวบัณฑิต

รายละเอียด http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=13464