ค้นหา
Search
 
 
LOGIN
 
 
 
สาขาวิชาระดับบัณฑิตฯ
User name
Password
แบบฟอร์ม บศ. ระดับบัณฑิตฯ
จำนวน นศ.ระดับบัณฑิตฯ
การเขียนบทความวิชาการ
Templet การจัดพิมพ์Thesis/IS
งานบัณฑิตศึกษา  119  ม.9  ถ.ลำปาง-แม่ทะ  ต.ชมพู  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52100  โทร .054-237399 ต่อ 7003
 
   " ฟินแลนด์ "    ทำไมจึงมีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก
http://tivithai.blogspot.com/2012/03/blog-post_2567.html
 
เครือข่ายบัณฑิตฯภาคเหนือ
  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
-การบริหารการศึกษา
-หลักสูตรและการสอน
-วิทยาศาสตร์ศึกษา
-การวัด  ประเมินและ
    วิจัยทางการศึกษา
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาฯ
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
-วิชาชีพครู
LOGIN
 
 
 
 
 
1    2    3    4    5
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม

 
 
 
 
เพิ่มเติม
1. บศ 5/2
2. QE
ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานบัณฑิตศึกษา
ประกาศ ขยายเวลาการับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตฯ
ประจำปีการศึกษา 2557
    **ภาคปกติ**   
     **ภาคพิเศษ**

เชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ม.ราชภัฏลำปาง
   รูปแบบการจัดบทความวิจัยที่ต้องการเสนอตีพิมพ์ในวารสาร
          ( ส่งไฟล์บทความที่ uncleshine2@hotmail.com )